Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


100

Informacje

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS
EBOLA
Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Kąpielisko
Struktura organizacyjna
System Zarządzania
Szczepienia

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

HCV

Kampania melanż

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

Serwis Kšpieliskowy

Serwis służby cywilnej

SYSTEM ZARZĄDZANIA    W działalności kontrolnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, jak również w innych stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, wdrożony został System Zarządzania wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2014 PWIS w Łodzi z dnia 17 marca 2014r. System Zarządzania zgodny jest z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,,Ocena zgodności - wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję" i zapewnia jednolity sposób wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników PIS woj. łódzkiego. Został on opisany został w następujących dokumentach:

 • Księdze Jakości zatwierdzonej przez Dyrektora PSSE w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Procedurach Ogólnych, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, zatwierdzonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Głównym elementem doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania jest przeprowadzanie auditów wewnętrznych zarówno przez auditorów własnej jednostki, jak i auditorów powoływanych przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.


Polityka Jakości
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, realizującej zadania nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej a w szczególności:

 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, umacniając jej wiarygodność i rzetelność działania, deklaruję:

 • udokumentowany i wdrożony System Zarządzania oraz kompetencje pracowników komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,,Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję";
 • działania wykonywane z zagwarantowaniem:
  • bezstronności - tzn. z zachowaniem obiektywności, brakiem konfliktów interesów, z zachowaniem niezależności, brakiem uprzedzeń i negatywnego nastawienia, z zachowaniem wyważonego podejścia oraz zachowaniem neutralności i otwartości;
  • niezależności - tzn. z zachowaniem odrębności od zainteresowanych stron, brakiem zaangażowania w jakiekolwiek działania mogące kolidować z obiektywnością osądów i rzetelnością działalności kontrolnej;
  • rzetelności - tzn. zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
  • poufności - tzn. z zachowaniem ochrony wszystkich informacji otrzymywanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności kontrolnej.

W celu realizacji polityki jakości zapewniam:

 • środki finansowe dla osiągnięcia założonych celów jakościowych;
 • wykwalifikowany, kompetentny personel, któremu umożliwiam ciągłe doskonalenie;
 • wyposażenie pomiarowe, we właściwy sposób nadzorowane, obsługiwane, wzorcowane i/lub sprawdzane;
 • nadzorowanie wdrożonego Systemu Zarządzania, potwierdzanie jego skuteczności i ciągłe doskonalenie poprzez przeprowadzanie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

Główne cele jakościowe:

 • poprawa stanu sanitarnego powiatu tomaszowskiego poprzez realizację zadań wynikających z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • podnoszenie poziomu jakości wykonywanych działań.

Szczegółowe cele jakościowe określane są na corocznym przeglądzie zarządzania i podawane do wiadomości pracownikom Pionu Nadzoru Sanitarnego.

Polityka jakości jest dostępna wszystkim pracownikom wykonującym czynności kontrolne, którzy znają jej treść i stosują ją w praktyce.

Wynagrodzenie personelu nie zależy od wyników przeprowadzonych kontroli.

Za System Zarządzania w działalności kontrolnej PSSE w Tomaszowie Mazowieckim odpowiada GSJ - Monika Ludwiczak .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tomaszowie Mazowieckim
lek. wet. Iwona Sarwa


opracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2019-07-04