MENU
TELEFON ALARMOWY
607-880-455
BIP
BIP
Serwis kąpieliskowy
Serwis kąpieliskowy
KOMUNIKAT
z dnia 28 listopada 2017r. skierowany do konsumentów korzystaj±cych z wody produkowanej przez wodoci±g sieciowy w Wierzchach
(dotyczy miejscowo¶ci: Wierzchy, Iwonie, Chodaki, Babiniec, Piotrów, Żerniki, Anusin, Charchów księży, Rzechta Drużbińska, Alfonsów, Hilarów Urszulin, Dziadów, Wola Flaszczyna, Wola D±bska, Pałki, Wola Sipińska,)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie wyników badań próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 01 i 05 grudnia 2017r. z wodocišgu publicznego w Wierzchach w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urzšd Gminy w Zadzimiu informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli wczeœniej obecnych baterii grupy coli.

Woda z wodocišgu publicznego w Wierzchach odpowiada wymaganiom rozporzšdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia.
#mamczasrozmawiac
17 listopada ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS
"Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)"

promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płuciową, w tym HIV. Dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS /aids.gov.pl/.
W ramach kampanii przygotowano następujące materiały edukacyjne:
Światowy Dzień AIDS 2017


Światowy Dzień AIDS, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzimy co roku, 1 grudnia. To dzień jednoczenia się w walce z HIV, wspierania osób żyjących z tym wirusem, jak również edukacji w zakresie HIV/AIDS, która może być ratunkiem.

HIV przenosi się 3 drogami: kontaktów seksualnych; krwi; podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią z zakażonej HIV matki na dziecko. Po 32 latach od rozpoznania pierwszego w Polsce zakażenia HIV, skala problemu wciąż jest duża. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od początku epidemii (1985 r.) wykryto ponad 22 tys. zakażeń. W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy w Polsce stałą tendencję wzrostową występowania HIV. Wskaźnik nowo wykrywanych zakażeń wzrósł prawie dwukrotnie, od 1,7 na 100 tys. ludności w 2000 r. do 3,3 w 2015 r.

Badania w kierunku HIV mogą ocalić nie tylko nas samych, ale też wielu innych, w tym naszych najbliższych (adresy i godziny otwarcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać anonimowy i bezpłatny test w kierunku HIV, dostępne są na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. (https://aids.gov.pl/)
KOMUNIKAT
z dnia 28 listopada 2017r. skierowany do konsumentów korzystających z wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wierzchach
(dotyczy miejscowości: Wierzchy, Iwonie, Chodaki, Babiniec, Piotrów, Żerniki, Anusin, Charchów księży, Rzechta Drużbińska, Alfonsów, Hilarów Urszulin, Dziadów, Wola Flaszczyna, Wola Dąbska, Pałki, Wola Sipińska,)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 23 listopada 2017 r. z wodociągu publicznego w Wierzchach, gm. Zadzim stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody - Gminę Zadzim, do podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu do obowiązującej z przepisami. Jednocześnie nakazano zapewnić odbiorcom wody zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym przygotowania potraw, mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów. Można jej używać do celów sanitarno-bytowych np. do WC.
„Rzuć palenie razem z nami”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż 16 listopada 2017r. obchodzimy

Œwiatowy Dzień Rzucania Palenia – „Rzuć palenie razem z nami”.
Œwięto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W Polsce idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano akcję "Rzuć palenie razem z nami". Wszystkie podejmowane w tym dniu działania majš na celu uœwiadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póŸno aby zerwać z nałogiem.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o zagrożeniach wynikających z kąpieli w obiektach typu fontanna i innych obiektach, które nie są obiektami rekreacji wodnej
  1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o zagrożeniach wynikających z kąpieli w obiektach typu fontanna i innych obiektach, które nie są obiektami rekreacji wodnej.
  2. Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze, gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku, gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym Staphylococcus ureus (gronkowiec złocisty) i dermatofity.
  3. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda tego typu urządzeniach nie jest uzdatniana i dezynfekowana - analogicznie jak - w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.
  4. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają m.in.: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczeniu wody w fontannach odgrywają również Ľródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.) oraz ludzi.
  5. Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których elementem jest ogólnodostępny otwarty zbiornik wody, do którego powraca woda z wyrzuconego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych m.in.: E. coli, enterokokami, jak również w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody fontanny.
  6. Fontanny są Ľródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu Ľródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45oC, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wody o średnicy kropel 2.0µm - 5.0µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20oC, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV). Właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewniać także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody
31 maja 2017r - Światowy Dzień Bez Tytoniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach w związku z nadchodzącymi obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu informuje, że tegorocznym tematem ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest

Tytoń – zagrożenia dla rozwoju" (tytuł oryg.: Tobacco – a threat to development).

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są:
  1. zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu i zrównoważonym rozwojem;
  2. zachęcenie krajów do włączenia kontroli tytoniu do swoich krajowych działań w ramach zrównoważonego rozwoju;
  3. wzmocnienie krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu;
  4. zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
Europejski Tydzień Szczepień 2017
„Vaccines work” – Szczepienia działają”.
Powiatowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w dniach 24-30 kwietnia 2017 r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień.

Europejski Tydzień Szczepień - jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jest realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaĄnymi. W tym roku WHO zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup.

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Szczepień więcej informacji na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych można będzie uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16 tel. 43 678-86-01 w godzinach od 8.00 – 15.00 oraz w punktach szczepień Poradni POZ.

Szczegółowe informacje o szczepieniach ochronnych oraz o obchodach Europejskiego Tygodnia Szczepień dostępne są również na stronach internetowych:

http://szczepienia.gis.gov.pl
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/european-immunization-week-2017
Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2017 r.
Depresja - porozmawiajmy o niej
Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności. Depresja może prowadzić do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi a także do niezdolności pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie czym jest depresja pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Celem kampanii Depresja - porozmawiajmy o niej, która rozpoczęła się 10 paĄdziernika 2016r. w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Inne informacje oraz materiały przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia są dostępne na stronie WHO pod poniższym linkiem: http://www.who.un.org.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach
99-200 Poddębice ul. Mickiewicza 16
tel./fax (0)43 678-86-00
e-mail: poddebice@pis.lodz.pl