90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Historia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego

W 1954 r. na mocy dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160) utworzono Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi z siedzibą przy ul. Wodnej 40. W ówczesnym województwie łódzkim powstało 21 stacji powiatowych, w tym 5 o profilu laboratoryjno-nadzorowym oraz 16 wyłącznie nadzorowych.

W 1975 r. przeprowadzona została reforma administracyjna kraju, w wyniku której powstało 49 zamiast 17 województw oraz likwidacji uległy powiaty. W województwie łódzkim w efekcie reformy w nowych granicach administracyjnych działały: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz 7 Terenowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

1 stycznia 1999 r. w związku z reformą ustrojową kraju (utworzenie 16 województw), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przejęła zlokalizowane na obszarze nowego województwa łódzkiego byłe Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim i Zduńskiej Woli jako swoje oddziały zamiejscowe. Z kolei terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w liczbie 17, istniejące w nowych granicach województwa, przekształcono w powiatowe stacje. W 2001 r. utworzono 3 Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne: w Poddębicach, Wieruszowie i Łęczycy, tj. w powiatach, w których zadania z zakresu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywali powiatowi inspektorzy sanitarni z ościennych powiatów.

Chronologicznie od momentu utworzenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi funkcję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pełnili:

 1. dr n. med. Władysław Prażmowski: 1954-1970,
 2. lek. med. Mirosław Kacprzak: 1970-1975,
 3. dr n. med. Tadeusz Górski: 1975-1991,
 4. lek. med. Alicja Ciechomska: 1991-1992,
 5. lek. med. Jerzy Balcerak: 1992-1998,
 6. dr n. med. Barbara Kąkołowicz-Laskowska: 1998-2002.

W październiku 2002 roku na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi została powołana dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

 

Lata 2003-2004 to okres intensywnych i szeroko zakrojonych zmian organizacyjno-kompetencyjnych w ramach restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, tj.:

 • luty 2003 - utworzono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzezinach, w związku z powstaniem nowego powiatu,
 • marzec 2003 - zlikwidowano trzy Oddziały Zamiejscowe Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,
 • maj 2003 - utworzono zintegrowaną bazę laboratoryjną (WSSE i PSSE: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Zduńska Wola, Wieluń, Sieradz),
 • czerwiec 2003 - utworzono Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych na bazie Pracowni Toksykologii Dymu Tytoniowego,
 • grudzień 2003 - zgłoszono wnioski o akredytację do Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej,
 • styczeń-marzec 2004 - wykonano prace remontowo-budowlane w laboratoriach tworzących zintegrowaną bazę laboratoryjną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w województwie zgodnie z wymogami akredytacyjnymi,
 • kwiecień 2004 - zlikwidowano laboratoria w pozostałych Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa,
 • czerwiec 2004 - Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło audit w laboratoriach wchodzących w skład zintegrowanych merytorycznie laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, który zakończył się wynikiem pozytywnym,
 • październik 2004 - laboratoria, wchodzące w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej PIS województwa łódzkiego, uzyskały Certyfikaty Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji,
 • listopad 2004  -  utworzono Pracownię Badania Czystości Mikrobiologicznej Leków w WSSE przy Oddziale Laboratoryjnym Mikrobiologii i Parazytologii, która jako jedyna w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju uzyskała zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wykonywanie badań w tym zakresie.

 

Lata 2005-2009 - doskonalenie działalności we wdrożonych strukturach organizacyjnych, modernizacja i doposażenie siedzib jednostek, tj.:

 • maj-sierpień 2005 - wykonano II etap prac remontowo-budowlanych w laboratoriach tworzących zintegrowaną bazę laboratoryjną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w województwie zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi,
 • wrzesień 2005 - audit Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzający zakres badań wykonywanych w laboratoriach wchodzących w skład zintegrowanych merytorycznie laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, który zakończył się wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2005 - Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło audit w laboratorium PSSE w Sieradzu wchodzącym w skład zintegrowanych merytorycznie laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, który zakończył się wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2005 - doposażenie laboratorium WSSE w Łodzi w detektor masowy  do chromatografu cieczowego, w celu potwierdzania jakościowego obecności barwników niedozwolonych: SUDAN I, II, III, IV i Para Red w żywności techniką HPLC-MS,
 • kwiecień 2006 - uzyskanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji przez laboratorium PSSE w Sieradzu,
 • maj 2006 - doposażenie laboratorium diagnostyki klinicznej WSSE w Łodzi w analizator mini Vidas, w celu zautomatyzowania procesu analitycznego,
 • maj-lipiec 2006 - modernizacja pomieszczeń laboratorium diagnostyki klinicznej  WSSE w Łodzi, w celu przygotowania do akredytacji wykonywanych badań,
 • wrzesień 2006 - audity Polskiego Centrum Akredytacji, rozszerzające zakresy akredytacji laboratoriów, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2006 - audit Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzający zakres akredytacji laboratorium PSSE w Sieradzu, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2006 - doposażenie laboratorium WSSE w Łodzi w system, składający się z dwóch chromatografów gazowych (jeden z detektorem masowym, drugi z detektorem płomieniowo- jonizującym), w celu podniesienia jakości wykonywanych badań,
 • marzec 2007 - wdrożenie systemu zarządzania jakością w działalności kontrolnej wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, 
 • kwiecień-maj 2007 - audity Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzające zakresy akredytacji laboratoriów, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • maj 2007 - nadanie przez Główny Inspektorat Sanitarny laboratorium WSSE w Łodzi statusu jedynego w strukturach PIS ośrodka analitycznego, potwierdzającego wyniki badań w kierunku obecności barwników niedozowolonych: SUDAN I, II, III, IV i Para Red metodą HPLC-MS,
 • grudzień 2007 - uzyskanie przez WSSE w Łodzi Certyfikatu GMP, w zakresie badania czystości mikrobiologicznej leków i materiałów wyjściowych, potwierdzającego zgodność warunków wytwarzania z Zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania,
 • kwiecień-maj 2008 - audity Polskiego Centrum Akredytacji, przedłużające akredytację (wraz z rozszerzeniem posiadanych zakresów akredytacji) laboratoriów, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym, 
 • lipiec 2008 - doposażenie zakupionego w grudniu 2006 r. chromatografu gazowego z detektorem masowym, w przystawkę HEAD SPACE oraz wdrożenie metody oznaczania benzenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wrzesień 2008 - wdrożenie metod badawczych wykrywania obecności chorobotwórczej Escherichia Coli O 157 oraz enterotoksyny gronkowcowej w żywności,
 • wrzesień 2008 - audit Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzający zakres akredytacji laboratorium PSSE w Sieradzu, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • styczeń 2009 - uzyskanie przedłużenia akredytacji i kolejnych Certyfikatów Akredytacji przez zintegrowane merytorycznie laboratoria PIS woj. łódzkiego,   
 • kwiecień-maj 2009 - audity Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzające zakresy akredytacji laboratoriów, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • maj 2009 - doposażenie  laboratorium WSSE w Łodzi w termocykler z 96 dołkowym termo blokiem do pracy techniką Real–Time, pozwalający na wdrożenie nowoczesnych metod badawczych, m.in. wykrywanie wirusa grypy A/H1N1v,
 • maj 2009 - doposażenie laboratorium WSSE w Łodzi w autosampler TriPlus do posiadanego systemu chromatografów gazowych z detektorem masowym, pozwalający na wykonywanie w czasie rzeczywistym jednocześnie dwóch różnych oznaczeń metodami instrumentalnymi,
 • maj 2009 - w laboratorium WSSE w Łodzi wdrożono metodę badawczą oznaczania  wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) techniką chromatografii cieczowej,
 • lipiec 2009 - styczeń 2010 - działania przeciwepidemiczne związane z pandemią grypy A(H1N1)pmd09 – nadzór epidemiologiczny + badania wirusologiczne techniką biologii molekularnej (Real Time – PCR),
 • październik 2009 - audit Polskiego Centrum Akredytacji, rozszerzający zakres akredytacji laboratorium WSSE w Łodzi, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2009 - uroczyste wręczenie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego medali „Za długoletnią służbę”, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznak honorowych „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznanych przez Ministra Zdrowia.

 

Lata 2010-2014 - działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego po zmianie podporządkowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonej ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późniejszymi zmianami), tj.:

 • styczeń 2010 - przejęcie przez PWIS w Łodzi nadzoru w ramach I instancji, nad obiektami zlokalizowanymi na terenie województwa łódzkiego, dla których organem założycielskim lub organem prowadzącym jest starosta,
 • kwiecień 2010 - audity Polskiego Centrum Akredytacji w laboratoriach, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • październik 2010 - prowadzenie przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej intensywnych działań na terenie województwa łódzkiego, związanych z „dopalaczami”, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • październik 2010 - audit Polskiego Centrum Akredytacji w laboratorium PSSE w Sieradzu, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2010 - uroczyste wręczenie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego medali „Za długoletnią służbę”, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznak honorowych „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznanych przez Ministra Zdrowia,
 • styczeń 2011 - przyznanie laboratorium WSSE w Łodzi, przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w ramach agregacji badań żywności, statusu jednego z pięciu laboratoriów w strukturach PIS wykonującego badania próbek w kierunku zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, techniką chromatografii gazowej i cieczowej,
 • kwiecień 2011 - audity Polskiego Centrum Akredytacji w laboratoriach, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • październik 2011 - audit Polskiego Centrum Akredytacji w laboratorium PSSE w Sieradzu, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • styczeń 2012 - uzyskanie przez laboratorium WSSE w Łodzi akredytacji nowego obszaru, tj. pomiarów parametrów fizycznych medycznej aparatury rentgenowskiej (wyposażenie do radiografii ogólnej, stomatologii, fluoroskopii),
 • marzec-maj 2012 - audity Polskiego Centrum Akredytacji, przedłużające akredytację laboratoriów, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • kwiecień 2012 - w ramach zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej PIS województwa łódzkiego, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach rozpoczęła działalność Pracownia Badań Sensorycznych żywności i wody przeznaczonej do spożycia,
 • czerwiec 2012 - uzyskanie przez laboratorium WSSE w Łodzi, jako jedno z nielicznych w kraju, akredytacji metody wykrywania obecności materiału genetycznego wirusów grypy typu A techniką Real – Time PCR w materiale klinicznym,
 • czerwiec 2012 - uzyskanie przez laboratorium WSSE w Łodzi akredytacji żywności w kierunku wykrywania stężeń aktywności radionuklidu 137CS, metodą spektrometrii promieniowania gamma,czerwiec-lipiec 2012 - zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne turnieju piłki nożnej UEFA - EURO 2012  na terenie woj. łódzkiego,
 • październik 2012 - audit Polskiego Centrum Akredytacji w laboratorium PSSE w Sieradzu - zakończony wynikiem pozytywnym,
 • listopad 2012 - w województwie łódzkim została przeprowadzona misja przedstawicieli Urzędu ds. Żywności i Weterynarii  FVO, mająca na celu ocenę kontroli importu żywności pochodzenia roślinnego; działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego została wysoko oceniona przez przedstawicieli FVO,
 • kwiecień 2013 - audity Polskiego Centrum Akredytacji w laboratoriach, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • czerwiec 2013 - uzyskanie przez laboratorium WSSE w Łodzi akredytacji pomiarów parametrów fizycznych medycznej aparatury rentgenowskiej (wyposażenie do mammografii),
 • październik 2013 - audit Polskiego Centrum Akredytacji w laboratorium PSSE w Sieradzu, przedłużający akredytację, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • kwiecień 2014 - audity Polskiego Centrum Akredytacji w laboratoriach, wchodzących w skład zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego - zakończone wynikiem pozytywnym,
 • wrzesień 2014 - doposażenie laboratorium WSSE w Łodzi w aparaturę analityczną: spektrometr absorpcji atomowej do oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia w żywności techniką kuwety grafitowej; chromatograf cieczowy do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności i w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi techniką HPLC,
 • październik 2014 - audit Polskiego Centrum Akredytacji w laboratorium PSSE w Sieradzu, zakończony wynikiem pozytywnym,
 • grudzień 2014 - uroczyste wręczenie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego odznak honorowych „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznanych przez Ministra Zdrowia.
facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla