90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

F.A.Q.

F.A.Q – Najczęściej zadawane pytania

Czy antena satelitarna emituje szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, czy szkodzi zdrowiu?
Odp.: Nie. Anteny satelitarne nie emitują pól elektromagnetycznych, są odbiornikami sygnałów.


Jakie trzeba spełnić formalności przed realizacją badań?
Odp.: Przed podjęciem realizacji badań należy złożyć zlecenie, które może mieć formę:

  • umowy rocznej,
  • umowy jednorazowej,
  • zlecenia jednorazowego.

Do umowy rocznej lub umowy jednorazowej należy dołączyć kserokopię KSR lub zaświadczenia o działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnieni są klienci regulujący należność „z góry” lub przeprowadzający badania w celach prywatnych.

Czy wszystkie zakłady produkujące żywność mają obowiązek wdrożenia systemu HACCP?
Odp.: Zgodnie z przepisami art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 594) podmioty działające na rynku spożywczym obowiązane są przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str. 319). Art. 5 ww. rozporządzenia określa, że przedsiębiorcy są zobowiązani do opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur, opartych na zasadach systemu HACCP, w ramach kontroli wewnętrznej, dotyczących wykonywania w zakładzie czynności związanych z produkcją i obrotem żywnością. Wdrożenie systemu obejmuje m.in. opracowanie dokumentów i prowadzenie archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

Przedsiębiorcy branży spożywczej są zobowiązani do przedstawiania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dowodów potwierdzających opracowanie odpowiednich procedur opartych na zasadach systemu HACCP, wdrożenie ich w swoim zakładzie oraz, że działają one skutecznie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych wprowadza również możliwość elastycznego podejścia do wdrażania zasad systemu HACCP w niektórych zakładach branży spożywczej. Jednakże elastyczne podejście do danego zakładu jest uzależnione od charakteru oraz zakresu prowadzonej działalności i stosowanych procesów.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl, znajduje się wykaz przewodników dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP wraz z adresami jednostek, które je przygotowały i je rozpowszechniają.

Przewodniki te zostały pozytywnie ocenione i zatwierdzone pod względem zgodności z wymaganiami higieny przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawierają one praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców poszczególnych branż przemysłu lub handlu środkami spożywczymi. Można z nich skorzystać na zasadzie dobrowolności, wdrażając procedurę opartą na zasadach systemu HACCP we własnym zakresie.


Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku w celu uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i przepisów bhp w zakresie wysokości, oświetlenia naturalnego i zagłębienia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (w tym zakładów pracy)?
Odp.: Do wniosku należy dołączyć:

  • informacje o rodzaju przewidywanej działalności wraz z opisem technologii,
  • informację dotyczącą utworzenia stanowisk stałej (czasowej) pracy w poszczególnych pomieszczeniach, 
  • opis parametrów technicznych lokalu, tj.: powierzchnia; wysokość; rodzaj: wentylacji, oświetlenia; wyposażenie lokalu w wewnętrzną instalację wod-kan, 
  • część rysunkową (rzut, przekrój).

Wniosek powinien zawierać dokładne i czytelne dane inwestora, tj. imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego.


Kto sprawuje nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 1, 2 i 3?
Odp.: Nadzór nad prekursorami kategorii 1 sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu – poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia WE 273/2004 i rozporządzenia WE 111/2005 oraz wydawania pozwoleń.

Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem przed wywozem prekursorów kategorii 2 i 3 jest Główny Inspektor Sanitarny.
Inspektor do Spraw Substancji Chemicznych prowadzi rejestr producentów, importerów oraz innych podmiotów wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 oraz powiadamia o zgłoszeniu właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego


Jakie są podstawy prawne dotyczące badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujące pracowników placówek oświatowo-wychowawczych?
Odp.: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. U. 08. 234.1570)


Jakie dokumenty należy złożyć do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie ekshumacji?
Odp.: Na przeprowadzenie ekshumacji decyzję wydaje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ( zgodnie z miejscem pochowanych zwłok, które będą ekshumowane). Podstawa prawna Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
W celu uzyskania zezwolenia należy wypełnić wniosek, który można pobrać w siedzibie właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub ze strony internetowej WSSE w Łodzi –   wzór wniosku obowiązuje tylko na terenie woj. łódzkiego.

 

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla