90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Higieny Radiacyjnej

Kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej: Agata Majczak

e-mail: nshr@pis.lodz.pl


 
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że ze względu na ogłoszony w kraju
stan epidemii, związany z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2,
odstępuje od dotychczasowej praktyki przeprowadzania kontroli
w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, w związku z czym,
zgodnie z§5 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2015 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1355)
/w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia
na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na
działanie promieniowania jonizującego
albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności/,
*do wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego
należy dołączyć dodatkowo pomiary skuteczności osłon stałych*
dla pracowni rentgenowskiej, w której zainstalowany jest aparat rtg.
 

 

W związku z wejściem życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21,
wprowadzającej zmiany m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, został przedłużony okres
obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej,
nadanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego na
podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe2.
Zgodnie z nowym art. 15zzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawnienia
inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, których ważność upływa:
- w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego3 – a więc od dnia 14 marca
2020 r. do dnia 20 marca 2020 r. albo
- w okresie obowiązywania stanu epidemii4 – a więc od dnia 20 marca 2020 r.
albo
- w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,
zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.
Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla