90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

System Zarządzania

System Zarządzania w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego
 
W działalności kontrolnej 22 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”, funkcjonuje system zarządzania, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 marca 2014r. 
 
System Zarządzania opisany został w następujących dokumentach: 
- Księgach Jakości poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, zatwierdzonych przez Kierowników tych jednostek 
- 10 Procedurach Ogólnych Systemu Zarządzania, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, zatwierdzonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
 
W celu doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi realizuje zapisy Zarządzenia Nr 39/05 PWIS w Łodzi z dnia 19 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami w sprawie planowania auditów wewnętrznych w działalności kontrolnej PIS woj. łódzkiego. 
 
Audity wewnętrzne, zgodnie z zatwierdzanymi corocznie przez PWIS w Łodzi „Rocznymi programami auditów wewnętrznych w działalności kontrolnej PIS woj. łódzkiego”, wynikającym z Zarządzenia Nr 39/05, przeprowadzane są w jednostkach organizacyjnych PIS woj. łódzkiego w okresie: kwiecień - listopad. 
 
Wdrożony system zarządzania zapewnia jednolity sposób wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego.
facebookGrypaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Szczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeBądź z nami, bądź bezpieczny