90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Koronawirus, SARS-CoV-2

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na Covid-19

Informujemy, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku natychmiastowego pochowania zwłok osób zmarłych na Covid-19, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. poz. 1742), gdzie zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Jednocześnie, żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie narzuca formy pochowania w przypadku zgonu na Covid-19, co oznacza, że zwłoki mogą zostać złożone w trumnie bądź w formie spopielonych szczątków w urnie, a następnie pochowane.

Specyfika postępowania ze zwłokami osób zmarłych na Covid-19 znajduje odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. poz. 1783 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem. W nowelizacji ww. aktu z dn. 3 kwietnia 2020 r. w § 5a-5c, umieszczono zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na Covid-19.

I tak, zgodnie z § 5a ust. 1 pkt. 1-9 Rozporządzenia, w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 należy:

 1. przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym
 2. odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
 3. unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
 4. umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;
 5. zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 6. zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt. 1, 4 i 5, umieścić w:
 • kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowoczynnymi, albo
 • trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu;
 1. umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm;
 2. niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
 3. transport zwłok, jeżeli to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.

Dodatkowo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały zamieszczone wytyczne dla zakładów pogrzebowych w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zakładów pogrzebowych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie;
 • procedur odnoszących się do przygotowania zwłok i ich przewiezienia;
 • procedur zapobiegawczych: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika;
 • procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/klienta.

Link do powyższych wytycznych:

                                                                                                     

INFORMACJA

Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowana do lekarzy POZ w sprawie zlecania badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (pacjenci, którzy nie mogą udać się na wymaz do mobilnego punktu „drive-thru”)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w aplikacji gabinet.gov.pl, istnieje możliwość zlecania przez lekarzy POZ, testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (pacjenci, którzy nie mogą udać się na wymaz do mobilnego punktu pobrań „drive-thru”, z powodu swojego stanu zdrowia lub braku samochodu w domu).

Przy zlecaniu testu należy zaznaczyć opcję
„POTRZEBA WYSŁANIA KARETKI WYMAZÓWKI”.

W związku z powyższym, nie ma już potrzeby zlecania do WSSE w Łodzi testów,
w dotychczas przyjętej formule, tj. zlecenia przesyłanego na wskazanego maila.

W przypadku wątpliwości, można uzyskać informację pod numerem telefonu: +48 511 865 844 (telefon WSRM w Łodzi).

W wyjątkowych przypadkach, gdy lekarz POZ nie będzie miał dostępu do gabinet.gov.pl (np. awaria systemu), przesyła do WSSE w Łodzi zgłoszenie zlecenia wykonania testu, zgodnie z zasadami opisanymi w następujących dokumentach:

„INSTRUKCJI ZGŁASZANIA PRZEZ JEDNOSTKI POZ ZLECENIA TESTU W KIERUNKU KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 PACJENTOM NIESAMODZIELNYM SPEŁNIAJĄCYM KRYTERIA KWALIFIKACJI"

Formularzu zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (wersja „pdf”)

Formularzu zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (wersja edytowalna)

Informacje dotyczace zlecania testów:  zleceniapoz@pis.lodz.pl 

                                                                                                                          

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu; proszę pobrac>>>>>

                                                                                                                           

 

Infolinia dla obywateli w sprawie kwarantanny i zdrowia

 

tel. +48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

                                                                                                                         

SARS-CoV-2/COVID-19.
Dane o zachorowaniach i zgonach
– przejrzyste i pewne informacje w nowej odsłonie

Informacje dotyczące zachorowań i zgonów związanych z koronawirusem znajdują się w jednym miejscu, w jasnej i ujednoliconej postaci.
Od 24 listopada instytucje odpowiedzialne za zbieranie wspomnianych informacji – takie jak Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny – prezentują je na jednej, ogólnodostępnej platformie: www.gov.pl/raport-zarazen

Więcej informacji: proszę pobrać>>>>>

                                                                                                                         

Masz pytania na temat koronawirusa?

Wirtualny asystent odpowie na nie.

                                                                                                                         

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 
Wszystkie wytyczne znajdują się w serwisie gov.pl: proszę pobrać>>>>>
 
                                                                                                                           

 

 

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla